Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de Govern


Els òrgans de govern de la Unitat Predepartamental són el Consell de la Unitat Predepartamental, el director o directora i el secretari o secretària.

Consell de la Unitat Predepartamental

El Consell de la Unitat Predepartamental d'Arquitectura és l'òrgan col·legiat de govern
de la Unitat Predepartamental.

El Consell de la Unitat Predepartamental està format per:

 1. El director o directora i el secretari o secretària de la Unitat Predepartamental.

 2. Tots els membres de la Unitat Predepartamental que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.

 3. Tot el professorat no doctor que hi estigui adscrit a temps complet.

 4. Tots els investigadors en formació que hi estiguin adscrits a temps complet.

 5. Una representació de la resta del professorat adscrit a la Unitat a raó de 1 de cada 4 membres, elegits per aquest col·lectiu i entre aquests.

 6. Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments en els quals la Unitat Predepartamental imparteixi docència, corresponent al 13% del total dels membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de la Unitat Predepartamental en determina els escons corresponents.

 7. Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet
  que hi estiguin adscrits.

Els membres elegibles del Consell de la Unitat Predepartamental són renovats cada quatre anys, excepte el representant dels estudiants, que ho és cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Són competències del Consell de la Unitat Predepartamental d'Arquitectura:

 1. Elegir el director o directora de la Unitat Predepartamental i acordar-ne la revocació.

 2. Debatre les línies generals de la política docent i investigadora de la Unitat Predepartamental i elaborar la planificació estratègica de la Unitat Predepartamental, paral·lela a la de la Universitat.

 3. Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.

 4. Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.

 5. Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores de la Unitat Predepartamental i la memòria econòmica.

 6. Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.

 7. Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.

 8. Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.

 9. Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.

 10. Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.

 11. Designar els representants de la Unitat Predepartamental en les diferents comissions de la Universitat. Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

 12. Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

 13. Elaborar el projecte de Reglament de la Unitat Predepartamental i, si escau, proposarne la modificació.

 14. Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

 15. Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.

 16. Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Director

Pujar

El director o directora de la Unitat Predepartamental el representa, dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Correspon al director o directora de la Unitat Predepartamental:

 1. Representar-lo.

 2. Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres de la Unitat Predepartamental.

 3. Assignar als professors adscrits a la Unitat Predepartamental la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement de la Unitat Predepartamental.

 4. Convocar i presidir el Consell de la Unitat Predepartamental, i executar i fer complir els seus acords.

 5. Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de la Unitat Predepartamental, i informar-ne periòdicament el Consell de la Unitat Predepartamental.

 6. Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit a la Unitat Predepartamental.

 7. Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

 8. Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Unitat Predepartamental que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de la Unitat Predepartamental.

Secretario

Pujar

El rector o rectora nombra, a propuesta del director o directora, el secretario o secretaria de la Unidad Predepartamental entre el profesorado permanente con dedicación a tiempo completo que esté adscrito. El secretario o secretaria se encarga de custodiar las actas de las sesiones del Consejo de la Unidad Predepartamental y de expedir los certificados de los acuerdos que se hayan tomado.