Universitat Rovira i Virgili

Pla Estratègic

Des de l'any 2000, tots els centres i departaments de la URV acorden amb l'equip de govern un contracte programa plurianual per al desenvolupament de la seva planificació estratègica i la millora de la qualitat de les seves activitats de docència, recerca i gestió.  Els centres i departaments disposen, així, de diversos cursos acadèmics per a desenvolupar accions estratègiques concretes que els permetin assolir els resultats planificats.

Actualment, s'inicia el procés de redacció del pla estratègic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus, Aquest consta de dues fases:

  1. Es realitza una diagnosi amb una anàlisi DAFO.
  2. Es redacta el pla estratègic amb les directrius encarades a resoldre les debilitats i amenaces detectades en la primera fase.

A causa de la importància que té la redacció d'aquest pla, que ha de donar els objectius i les directrius d'actuació dels pròxims cursos, des de Direcció us convidem de participar a elaborar-lo.

Podeu fer les aportacions oportunes en el següent full adjunt, i dipositant-lo a la bústia que trobareu a consergeria. Per facilitar aquesta tasca, podeu consultar-ne un esborrany, que podeu descarregar-lo clicant en aquest enllaç.