Universitat Rovira i Virgili

Cursos

Visites d'obra

L'activitat investigadora del grup de recerca contempla la realització de projectes de transferència sobre intervencions en el patrimoni arquitectònic. Encara que en l'activitat docent habitual s'intenten incorporar visites d'obra per complementar la formació rebuda pels estudiants, no sempre és possible degut a la complexitat logística d'algunes obres. L'apartat té la voluntat d'apropar aquestes intervencions a través del seguiment fotogràfic on queden registrats els diferents moments de l'obra.

Seminaris

Per complementar i ampliar els coneixements que s'imparteixen a la docència reglada es planteja la necessitat de crear els Seminaris Interdisciplinars. Aquests tenen la voluntat d'aprofundir en alguns aspectes específics de l'ensenyament sobre el patrimoni en general, i sobre el patrimoni construït en particular. A més, el format de seminari permet una major flexibilitat a l'hora de plantejar diferents temàtiques, de forma es contempla alterar els continguts impartits d'un any per a l'altre. Amb caràcter general, es plantegen dos seminaris per curs lectiu, un per cada quadrimestre, que s'organitzen de forma complementària però independent (no és obligatori cursar-los tots). Cada seminari equival a 1 crèdit ECTS (Grau) o 2 crèdits de lliure elecció (Llicenciatura).

Universitat d'Estiu

Les Jornades i Cursos plantejats en el context de la Unviersitat d'Estiu de la URV també permeten plantejar la formació complementària en l'àmbit del patrimoni. Mentre els seminaris es plantegen amb una voluntat d'especialització, la Unviersitat d'Estiu s'organitza des de la reflexió i apropament a aspectes més generals, estant així destinada a un públic amb un perfil ampli, més enllà del de la formació específica de l'arquitectura.