Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern


Els òrgans de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura són la Junta d'Escola, el director/a, el sotsdirector/a, el secretari o secretària i els responsables d’ensenyament.

Junta de l’escola

La Junta d'Escola és l’òrgan col·legiat de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i està composta per un màxim de 30 membres que es renoven cada 4 anys, tret dels estudiants, que són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions per cobrir les vacants.

 1. El director/a, el sotsdirector/a, els responsables d’ensenyament i el secretari o secretària.

 2. Els directors de departament que siguin responsables d’una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura.

 3. Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), tenint en compte que la majoria dels seus membres ha de ser professorat amb vinculació permanent a la universitat. Els membres permanents són elegits per aquest col·lectiu i entre aquest; els membres no permanents són elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

 4. Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests.

 5. Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

Són competències de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura:

 1. Elegir el director/a de l'Escola i acordar-ne la revocació.

 2. Aprovar les línies generals d'actuació de l'Escola.

 3. Aprovar la memòria anual d'activitats.

 4. Elaborar el projecte del Reglament de Escola i proposar-ne la modificació.

 5. Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’aprovació i, si escau, la modificació.

 6. Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

 7. Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

 8. Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que l'Escola té adscrits.

 9. Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

 10. Proposar programes de postgrau.

 11. Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel Director/a.

 12. Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l’article 27 del reglament de l’escola.

 13. Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a l'Escola mitjançant la coordinació prevista en l’article 27.

 14. Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

 15. Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament, i fixar-ne la composició.

 16. Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés de professorat.

 17. Aprovar l’adscripció de professors a l'Escola.

 18. Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Director

Pujar

El director/a s’encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n’exerceix la representació. Es elegit per la Junta entre el professorat amb vinculació permanent a la universitat i amb dedicació a temps complet, vinculat al centre.

Correspon al director/a:

 1. Representar l'Escola.

 2. Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l'Escola.

 3. Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l'Escola i mantenir-ne informada periòdicament la Junta d'Escola.

 4. Convocar i presidir la Junta d'Escola, executar i fer complir els seus acords.

 5. Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del sotsdirector/a, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l'Escola.

 6. Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a l'Escola.

 7. Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a l'Escola que ni l’Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta d'Escola.

El sotsdirector/a i el secretari o secretària

Pujar

El sotsdirector/a i el secretari o secretària els proposa el director/a i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el director/a els encomani.

El sotsdirector/a s’encarrega accidentalment de les funcions del director/a en cas d’absència, impediment o vacant.

El secretari o secretària de l'Escola s’encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta d'Escola, d’expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l'Escola.

Els responsables de l'ensenyament

Pujar

Els responsables d’ensenyament són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del director/a del centre al qual l’ensenyament estigui adscrit, s’encarreguen d’establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.

Els responsables d’ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del Director/a del centre al qual estigui adscrit l’ensenyament esmentat.