Universitat Rovira i Virgili

Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster)


Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster)

L'arquitecte o arquitecta s'encarrega de l'estudi i la creació d'espais habitables, entre d'altres, mitjançant l'anàlisi, la recerca i el desenvolupament de tècniques i processos.

Aquesta feina apropa les àrees de coneixement tecnològic i humanístic per poder sintetitzar-les en el projecte arquitectònic. És per això que la formació d'un arquitecte o arquitecta es troba a cavall entre l'art i la ciència: l'art perquè busca la bellesa en la forma de la seva obra i la ciència perquè aquesta forma ha de tenir les condicions constructives i l'estabilitat necessàries per poder materialitzar-la.

L'arquitectura crea territori, modifica l'entorn i l'adapta a les necessitats de la societat, crea espais, ciutats i construeix el marc on es desenvolupa la societat.

Descripció del Títol

Pujar

Titulació Graduat o Graduada en Arquitectura
Branca Enginyeria i arquitectura
Durada mínima 5 anys
Crèdits ECTS 300 + projecte fi de grau
Formació bàsica 60
Obligatoris 210
Optatius 30 (12 pràctiques externes)
Treball fi de grau 30
Places 60 
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix

Escola Tècnica  Superior d'Arquitectura (campus Bellissens de Reus)

Llengües utilitzades
  • Català
  • Castellà
  • Anglès

Perfil Recomanat

Pujar

Optatives que es recomana haver escollit a l’ensenyament secundari: Història de l’Art, Estètica, segona llengua estrangera i Dibuix Artístic. Matèries de la modalitat de secundària en les quals cal estar especialment preparat: Dibuix Tècnic i Física.

És necessari tenir un mínim d’habilitat en l’àrea del dibuix i una preparació tècnica bàsica en física i matemàtiques que permeti afrontar els estudis per aconseguir l’estabilitat estructural de l’edifici, així com el càlcul i control dels paràmetres naturals i artificials que influeixen en l’edificació. Una predisposició a la síntesi dels coneixements de diferents àrees ajudarà l’estudiant a adquirir les habilitats específiques d’aquests estudis.

Pràctiques externes

Pujar

L’assignatura de pràctiques externes en aquesta titulació es defineix com a matèria optativa atesa l’alta càrrega d’obligatorietat que conté el títol. A la vegada, el criteri d’optativitat possibilita un mecanisme flexible per adequar els crèdits de pràctiques a les ofertes de llocs d’acollida, que poden ser intercanviats totalment o parcialment per matèries optatives d’especialitat.

Amb les pràctiques es pretén que l’estudiant desenvolupi projectes i activitats professionals relacionades amb el planejament urbà i territorial, així com projectes de catalogació, protecció i intervenció del patrimoni arquitectònic. També ha de tenir la possibilitat de realitzar activitats relacionades amb les competències professionals de l’arquitecte o arquitecta en els camps projectual i tecnològic, i, finalment, ha de desenvolupar activitats pròpies de les empreses del sector de la construcció en què intervingui professionalment l’arquitecte o arquitecta.

Objetius

Pujar

L’objectiu fonamental és formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb els fonaments científics, la teoria i la pràctica de l’arquitectura i amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució.

Projecte fi de grau

Pujar

Una vegada superats els 300 crèdits del pla d’estudis, es preveu la presentació i defensa d’un projecte de fi de grau, amb una durada equivalent a 30 ECTS. La presentació i defensa del projecte es realitza davant un tribunal universitari en què poden participar professionals de prestigi reconegut.

Amb aquest treball es pretén:

Competències

Pujar

La professió d'arquitecte o arquitecta està regulada per la legislació vigent. Així, doncs, en totes aquestes normes s'estableixen amb claredat les competències que l'estudiant ha d'assolir, que són les següents:

Sortides professionals

Pujar

Els àmbits de treball de l'arquitecte o arquitecta estan definits per la legislació vigent, atès que cal tenir en compte que és una professió regulada. Alguns d'aquests àmbits de treball corresponen a dues grans àrees: projectual i tecnològica, que s'identifiquen amb els  mòduls Projectual i Tècnic del pla d'estudis, i són els següents:

La docència i la recerca són també àmbits de treball de l'arquitecte o arquitecta en les seves especialitats, des de l'ensenyament del dibuix tècnic i els oficis de la construcció fins a la recerca històrica en el camp de l'arquitectura i la investigació aplicada en sistemes i components del sector de la construcció.

Les formes de l'exercici professional han evolucionat des de l'exercici lliure de la professió, amb despatx propi, fins a un nombre significatiu d'arquitectes que treballen per compte d'altri o per a l'Administració. Actualment predomina la formació de societats entre diversos arquitectes, seguint criteris d'especialització, i també l'agrupació en equips pluridisciplinaris, amb inclusió de professionals d'altres àmbits. Les tasques professionals que realitzaran les persones que s'hagin titulat en Arquitectura són:

Pujar