Universitat Rovira i Virgili

Informació acadèmica

|Alt imatge central|


Gestió acadèmica

La Secretaria del centre s'encarrega de la gestió administrativa i de suport als òrgans de govern de l'Escola. Ofereix informació administrativa i acadèmica a l'alumnat i al professorat. Té cura del procés de matriculació de l'alumnat, fa el seguiment dels seus expedients i tramita la documentació administrativa del centre.