Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Acció Tutorial

L'EEES posa de manifest la importància de l'orientació com un element clau en la formació universitària. La tutoria acadèmica és l'instrument que permet realitzar aquest procés d'orientació. És un procés d'acompanyament de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat per docents universitaris. Té com a finalitat facilitar als estudiants totes les eines i l'ajuda necessàries per aconseguir amb èxit tots els objectius acadèmics, així com personals i professionals, que els planteja la universitat. Les tutories, en aquest context, són un mètode d'aprenentatge integrat en els plans d'estudis de les noves titulacions i tenen un paper cabdal per individualitzar, supervisar i avaluar el treball autònom de l'estudiant. Tenint en compte això, l´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura ha dissenyat el seu Pla d'acció tutorial, per tal de donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants.