Universitat Rovira i Virgili

Garantia de qualitat

La construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), permet potenciar la qualitat i la competitivitat internacional de l'educació superior a Europa, possibilitant un augment de la mobilitat i de l'ocupació dels titulats universitaris europeus. Aquest sistema està basat en una estructura comparable de titulacions i a la llarga, ha de permetre a Europa fomentar el seu creixement econòmic i social.

L'Escola Tècnica Superior d´Arquitectura ha elaborat una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat, que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments; ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) basat en el cicle de millora continua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes)
Dins d'aquest context, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, (en revisió), on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Actualment, els processos revisats són: PR-ETSA-007, PR-ETSA-010, PR-ETSA-020, PR-ETSA-021

Dins l'EEES, les titulacions han de disposar d'un sistema de seguiment de la qualitat que garanteixi la seva correcta implantació i acreditació. 
Per al seguiment de la qualitat del Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster), l'ETSA ha dut a terme les actuacions següents: