Universitat Rovira i Virgili

Garantia de qualitat

La construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), permet potenciar la qualitat i la competitivitat internacional de l'educació superior a Europa, possibilitant un augment de la mobilitat i de l'ocupació dels titulats universitaris europeus. Aquest sistema està basat en una estructura comparable de titulacions i a la llarga, ha de permetre a Europa fomentar el seu creixement econòmic i social.

L'Escola Tècnica Superior d´Arquitectura ha elaborat una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat, que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments; ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) basat en el cicle de millora continua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes)
Dins d'aquest context, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Dins l'EEES, les titulacions han de disposar d'un sistema de seguiment de la qualitat que garanteixi la seva correcta implantació i acreditació. 
Per al seguiment de la qualitat del Grau d'Arquitectura (amb nivell de màster), l'ETSA ha dut a terme les actuacions següents: